NHẬN YÊU CẦU & BÁO GIÁ

  • Khách hàng cung cấp thông tin
  • Xác định yêu cầu biểu mẫu
  • Soạn báo giá, sắp xếp tiến độ & gửi khách hàng
  • Khách hàng tiếp nhận & phản hồi
  • Hai bên thống nhất giải pháp, ngân sách, tiến độ

Lưu trữ

Chuyên mục

Meta