KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEB

  • Gộp bảng báo giá vào hợp đồng
  • Lấy dữ liệu dự án do khách hàng cung cấp
  • Tạm ứng ngân sách lần 1
  • Lưu trữ hợp đồng

Lưu trữ

Chuyên mục

Meta