CẤU TRÚC VÀ LẬP TRÌNH

  • Phân tích database
  • Lập trình hệ thông quản trị chức năng
  • Lập trình giao diện người dùng
  • Cập nhật nội dung mẫu & kiểm tra lỗi
  • Chạy thử nghiệm website trên môi trường internet

Lưu trữ

Chuyên mục

Meta